Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie

Strona internetowa instytucji: http://gzo.com.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. płac

Opis informacji:
Nabór do pracy

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie

ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze

referenta ds. płac

 

 1. 1.       Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

f)       wykształcenie minimum średnie,

g)      posiadanie minimum 4-letniego stażu pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu konkursowym.

 

 1. 2.       Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli i pracowników samorządowych, w szczególności ustawy Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy, ustawy o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS.

b)   umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac,

c)    znajomość obsługi programu Płatnik,

d)   umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT,

e)    dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

f)     znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku,

g)    umiejętność prawidłowego formułowania pism, sprawozdań, wniosków i informacji,

h)    dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy.

 

 1. 3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. sporządzanie list płac pracowników GZO, szkół i placówek oświatowych i biblioteki gminnej,
  2. sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia,
  3. sporządzanie list płatniczych na jednorazowe wynagrodzenia i świadczenia,
  4. naliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy,
  5. przygotowywanie raportów imiennych pracowników i przesyłanie ich do ZUS,
  6. sporządzanie deklaracji dotyczących należności podatkowych do Urzędu Skarbowego i rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,
  7. opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  8. naliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

4.   Warunki pracy:

a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy - 8 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.

b)   miejsce pracy: Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie ul. Bielska 2, 34 – 312 Międzybrodzie Bialskie II piętro (budynek nie jest wyposażony w windę).

 

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2019 r. wynosił poniżej 6%.

 

6.  Dokumenty aplikacyjne:

a)      życiorys – CV,

b)     list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych      w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), a także wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1),

i)        osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.   

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta ds. płac” w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie, 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Bielska 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub przesłać pocztą, w terminie do dnia  24 maja 2019 r.

Decyduje data wpływu do Gminnego Zespołu Oświatowego.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://gzo-czernichow.ebip.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie.

 

Informacje dodatkowe: Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Gminnym Zespole Oświatowym, tel. 033 866-18-65 wew.125.

 

Międzybrodzie Bialskie, dnia 08.05.2019 r.            

 

 

                                                                                                Dyrektor Gminnego Zespołu                                                                                    Oświatowego w Czernichowie

 

                                                                                                          Maciej Krakowiński  

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Gminny Zespół Oświatowy

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maciej Krakowiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Maciej Krakowiński
Autor ostatniej poprawki:   Maciej Krakowiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Anna Korbel
ilość wyświetleń:   1242
data wytworzenia informacji:  08.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 11:16
data weryfikacji:   08.05.2019 11:23
data ostatniej zmiany:   08.05.2019 11:31 Rejestr zmian